PRIVACY VERKLARING CARNAVALSHOESJES.NL

Carnavalshoesjes vof (“Carnavalshoesjes.nl” , “wij” en “ons”) verwerkt privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens). Carnavalshoesjes.nl vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, wij verwerken persoonsgegevens dan ook met de grootste zorg en vertrouwelijkheid.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en voor welk doel. Wij adviseren jou om deze verklaring goed door te nemen.

Dit privacy statement is van toepassing op:

a)     Bezoekers van carnavalshoesjes.nl (zoals bereikbaar op www.carnavalshoesjes.nl)

b)     (Potentiële) klanten en andere personen met wie carnavalshoesjes.nl contact heeft, of probeert te hebben, via e-mail, een contactformulier of per telefoon;

c)     Ontvangers van digitale nieuwsbrieven of commerciële e-mails van carnavalshoesjes.nl;

d)     Klanten van carnavalshoesjes.nl en de contactpersonen van deze zakelijke klanten.

e)     Alle andere personen die met carnavalshoesjes.nl contact opnemen en van wie carnavalshoesjes.nl persoonsgegevens verwerkt.

In deze privacy verklaring wordt verstaan onder:

a)     Jij/je/jou: degene van wie persoonsgegevens door carnavalshoesjes.nl worden verwerkt;

b)     persoonsgegevens: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en ook naar jou te herleiden is;

c)     verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

d)     reseller: de verkoper bij wie jij een bestelling plaatst via een (website)module die met de systemen van carnavalshoesjes.nl is verbonden. Deze bestellingen worden direct via de websitemodule naar Printeers.com gestuurd en door Sirilin Group BV afgehandeld in opdracht van de reseller.

Artikel 1.     Wanneer ontvangen wij persoonsgegevens van jou?

carnavalshoesjes.nl ontvangt in de volgende situatie persoonsgegevens van jou:

a)          wanneer jij onze website bezoekt;

b)          wanneer jij contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, via het contactformulier op carnavalshoesjes.nl of telefonisch;

c)          wanneer jij je aanmeldt voor de digitale nieuwsbrieven of commerciële e-mails van carnavalshoesjesnl;

d)          Wanneer jij een bestelling plaatst via de webshop op carnavalshoesjes.nl;

e)          Wanneer jij een account aanmaakt en/of gebruikt op carnavalshoesjes.nl;

Artikel 2 – Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Bezoek Website

Bij een bezoek aan carnavalshoesjes.nl slaan onze servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek.

Contact met carnavalshoesjes.nl

Wanneer jij met carnavalshoesjes.nl contact opneemt met bijvoorbeeld een verzoek om informatie, dan bewaart carnavalshoesjes.nl de persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft indien dat nodig is voor een goede afhandeling van jouw verzoek.

Bestellingen plaatsen

Als jij een bestelling plaatst op carnavalshoesjes.nl, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

–  Voornaam en achternaam

–  bedrijfsnaam (indien van toepassing)

–  e-mailadres

–  Telefoonnummer

–  Factuuradres

–  Afleveradres

–  Betalingsgegevens

Artikel 3 – Doeleinden van verwerking van gegevens

Bezoek carnavalshoesjes.nl

Op carnavalshoesjes.nl worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat we de indeling op onze webiste verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden.

Daarnaast worden er tijdens het gebruik van de websites cookies geplaatst op jouw computer, smartphone of tablet. Zie hieronder meer over het gebruik van cookies door carnavalshoesjes.nl.

Contact met carnavalshoesjes.nl

Als jij carnavalshoesjes.nl om informatie verzoekt, verwerkt carnavalshoesjes.nl de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om jouw vragen te beantwoorden.

Bestellingen plaatsen

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens, om een bestelling af te kunnen handelen. In het bijzonder gaat het om de volgende doeleinden:

(i)          De acceptatie van jouw bestelling;

(ii)         De afhandeling van jouw bestelling en het verzenden van het product;

(iii)        Om jou op de hoogte te houden van de status van jouw bestelling;

(iv)       Facturatie;

(v)         Het afhandelen van vragen en klachten.

De gegevens die verband houden met een bestelling, worden bewaard zolang dat nodig is voor afhandeling van de levering en betaling, of langer als er een geschil is ontstaan tussen jou en carnavalshoesjes.nl.

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen ook gebruik maken van de persoonsgegevens die je via carnavalshoesjes.nl aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:

(i)          Om uitvoering te geven aan een andere overeenkomst tussen jou en carnavalshoesjes.nl;

(ii)         Om de websites en de producten van carnavalshoesjes.nl te ontwikkelen en verbeteren;

(iii)        Voor kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en beoordelingen;

(iv)       Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

(v)         Voor beveiliging van de website en het tegengaan van fraude en misbruik van de websites.

Artikel 4 – Grondslagen

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

–      jij heeft daarvoor toestemming gegeven;

–      het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar jij partij bij bent (bijvoorbeeld een koopovereenkomst), of waar de rechtspersoon die jij vertegenwoordigd partij bij is;

–      het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op carnavalshoesjes.nl rust;

–      het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);

–      het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van carnavalshoesjes.nl of een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan de belangen van carnavalshoesjes.nl en/of de derde.

Artikel 5 – Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Tijdens een bezoek aan carnavalshoesjes.nl worden er cookies en vergelijkbare technologieën op jouw computer, smartphone, tablet of andere device geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van carnavalshoesjes.nl op jouw computer, tablet of smartphone wordt aangemaakt en opgeslagen.

Cookies die carnavalshoesjes.nl gebruikt

carnavalshoesjes.nl maakt gebruik van de volgende functionele cookies, dat zijn cookies waarmee geen persoonsgegevens worden verwerkt:

–  De functionele cookies zorgen ervoor dat carnavalshoesjes.nl goed functioneeert, bijvoorbeeld door te onthouden welke producten in je winkelmandje staan en het juiste bedrag aan de kassa te berekenen.

–  Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren wat, wanneer en hoeveel jij koopt of welke pagina’s van de carnavalshoesjes.nl jij op welk moment bezoekt. Zo kunnen we er beter voor zorgen dat de juiste producten op het juiste moment op voorraad zijn en zorgen we ervoor dat het gebruiksgemak van carnavalshoesjes.nl optimaal is.

Daarnaast vind je op onze Websites buttons naar social media, zoals Facebook en Twitter. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruik gemaakt van cookies van de social mediapartijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij iets van carnavalshoesjes.nl wilt delen.

Weigeren cookies

Jij kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren, of dat je wilt dat jouw browser jou een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Je zult daarvoor je browser instellingen moeten aanpassen. Iedere browser is anderen, je kunt het beste de handleiding van jouw browser raadplegen om erachter te komen hoe dit in jouw browser werkt. Je kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer, tablet of smartphone.

Artikel 6 – Beveiliging

carnavalshoesjes.nl hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. carnavalshoesjes.nl maakt gebruikt van de Secure Socket Layer (SSL) techniek, herkenbaar aan “https://” en het slotje in de adresbalk.

Artikel 7 – Recht op inzage en verwijdering

Je kunt je gegevens te allen tijde bij carnavalshoesjes.nl opvragen of carnavalshoesjes.nl verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat carnavalshoesjes.nl wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat carnavalshoesjes.nl deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. Houd er ook rekening mee, dat nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

In sommige gevallen heb jij ook het recht de persoonsgegevens, die wij van jou verwerken, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en heb jij het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door carnavalshoesjes.nl geschiedt op de wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend.

Voor het gebruik maken van jouw bovengenoemde rechten, kunt je een e-mail zenden naar info@carnavalshoesjes.nl

Artikel 8 – Derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

  1. dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen jou en carnavalshoesjes.nl, bijvoorbeeld in verband met de betaling of levering van de producten die jij hebt besteld; en/of
  2. deze derde een verwerker is van carnavalshoesjes.nl (zie hierna); en/of
  3. carnavalshoesjes.nl op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; en/of
  4. er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij carnavalshoesjes.nl met als gevolg dat carnavalshoesjes.nl persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

Artikel 9 – Privacy verklaring derden

Het privacy en cookie policy van carnavalshoesjes.nl is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als carnavalshoesjes.nl een hyperlink op haar website heeft geplaatst naar deze andere websites..

Artikel 10 – Verwerkers

carnavalshoesjes.nl schakelt derden in om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden (verwerkers) verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht en wij sluiten met deze derden verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Het gaat onder andere om dienstverleners die hostingsdiensten leveren.

Artikel 11 – Bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

Bovenstaande geldt niet in het geval er op carnavalshoesjes.nl een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 10 – Contact carnavalshoesjes.nl

Als je vragen hebt over deze privacy verklaring, neem dan contact op met carnavalshoesjes.nl, hieronder vind je onze contactgegevens.

Carnavalshoesjes.nl vof

De Heun 28

5261AX Vught

info@carnavalshoesjes.nl

Artikel 11 – Wijzigen

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele privacy verklaring kan je vinden via de carnavalshoesjes.nl, wij adviseren je om kennis te nemen van de privacy verklaring op de carnavalshoesjes.nl, voordat je nieuwe persoonsgegevens invoert.